Kategorie

Środki psychodysleptyczne wywołują głównie zmiany psychiczne. U nałogowców zażywających haszysz stwierdza się zmniejszenie wydolności intelektualnej i sprawności psychicznej z zanikiem tzw. wyższych uczuć i zainteresowania otoczeniem. LSD i inne typowe halucynogeny wywołują niekiedy ostre stany lękowe i paranoidalne ze zmiennością nastrojów, głównie z tendencją do trwającej wiele tygodni depresji mimo przerwania podawania leku. Uzależnienie od LSD prowadzi często do konfliktów z prawem, głównie z powodu upośledzenia krytycyzmu.

Ĺšrodki psychopobudzajgce. LekozaleĹĽność w stosunku do Ĺ›rodkĂłw psychopobudzajÄ…cych wytwarza siÄ™ nie tak rzadko w zestawieniu z czÄ™stoĹ›ciÄ… stosowania tych Ĺ›rodkĂłw. Ostatnio zaobserwowano „modÄ™” naduĹĽywania amfetaminy, mety- lofenidatu i fenmetrazyny przez mĹ‚odzieĹĽ, zwĹ‚aszcza w Wielkiej Brytanii i Szwecji. Ĺšrodki te nie powodujÄ… naĹ‚ogu i gĹ‚odu tkankowego, niemniej objawy zatrucia przewlekĹ‚ego sÄ… bardzo rozlegĹ‚e i nasilone. DominujÄ… zaburzenia psychiczne z bezsennoĹ›ciÄ… (gadatliwość), draĹĽliwoĹ›ciÄ… oraz upoĹ›ledzeniem koncentracji uwagi. W miarÄ™ kontynuowania zaĹĽywania moĹĽe dojść do zespoĹ‚Ăłw psychotycznych z halucynacjami, urojeniami paranoidalnymi, zaburzeniami procesĂłw asocjacyjnych i emocjonalnych, przy czym, co jest charakterystyczne, nie stwierdza siÄ™ zaburzeĹ„ Ĺ›wiadomoĹ›ci. Objawy obwodowe zatrucia przewlekĹ‚ego wynikajÄ… gĹ‚Ăłwnie z dziaĹ‚aĹ„ sympatykomimetycznych tych Ĺ›rodkĂłw. Obserwuje siÄ™ wzrost ciĹ›nienia krwi, bladość skĂłry z zasinieniem warg, brak Ĺ‚aknienia oraz nudnoĹ›ci i wymioty przyczyniajÄ…ce siÄ™ m.in. do wychudzenia.

Mimo podobieństwa działania, z wymienionych środków wyróżnia się toksycznością kokaina, prowadząca do podobnych, lecz bardziej nasilonych objawów psychicznych z dominacją pobudzenia psychicznego, aż do gonitwy myśli włącznie. Charakterystyczne dla przewlekłego zatrucia kokainą są bardzo nasilone zaburzenia krążeniowe z tendencją do zapaści i zaburzenia przemiany materii prowadzące do zwyrodnienia na-rządów miąższowych i ogólnego wyniszczenia (charłactwo).

Leave a Reply