Kategorie

Również reakcja na leki cholinolityczne jest zdeterminowana genotypowo Działanie atropiny hamujące wydzielanie soku żołądkowego jest np. znacznie słabsze u Murzynów niż u przedstawicieli rasy białej. Atropina podana podskórnie wywołuje u białych początkowo zwolnienie czynności serca, czego nie obserwuje się u przedstawicieli rasy czarnej.

R ó ż p e. Wykazano genetyczne uwarunkowanie nasilenia objawów parkinsonoidalnych po podaniu pochodnych ienotiazyny, uczuleniowe reakcje na cefalotynę, wzrost ciśnienia śródgałkowego po miejscowym zastosowaniu glikokortykosteroidów, zmianę progu smakowego na pochodne tiomocznika, hydroksylację difenylohydantoiny, zmiany efektów farmakologicznych leków przeciwdepresyjnych, aktywności dehydrogenazy alkoholowej i in.

Leave a Reply