Kategorie

Porady

SzczegĂłlnie wchĹ‚anianie trudno przenikajÄ…cych przez bĹ‚ony biologiczne czwartorzÄ™dowych zwiÄ…zkĂłw amoniowych jest znacznie sĹ‚absze z jelit wypeĹ‚nionych treĹ›ciÄ… pokarmowÄ…. NaleĹĽy podkreĹ›lić, ĹĽe obecność treĹ›ci pokarmowej moĹĽe niekiedy jedynie zmniejszyć szybkość wchĹ‚aniania siÄ™ danego leku, natomiast ogĂłlna wchĹ‚oniÄ™ta ilość leku, oceniana wielkoĹ›ciÄ… powierzchni pod krzywÄ… (AUC), nie ulega zmianie. Jedno-czeĹ›nie niektĂłre leki, zwĹ‚aszcza rozpuszczalne w lipidach, Ĺ‚atwiej wchĹ‚aniajÄ… siÄ™ po ich podaniu razem z pokarmem bogatym w tĹ‚uszcze. DuĹĽy wpĹ‚yw na wchĹ‚anianie jelitowe lekĂłw ma rĂłwnieĹĽ ilość spoĹĽytych pĹ‚ynĂłw (pĹ‚yny zwiÄ™kszajÄ… na ogół wchĹ‚anianie lekĂłw), obecność zwiÄ…zkĂłw buforowych, innych lekĂłw oraz postać podanego leku. Wykazano, ĹĽe ilość wchĹ‚oniÄ™tego do krwi kwasu acetylosalicylowego podanego w postaci tabletek, tabletek zbuforowanych oraz w zawiesinie w ciepĹ‚ej wodzie – moĹĽe siÄ™ różnić nawet kilkakrotnie.

Read the rest of this entry »

Leki mogą niekiedy zmieniać czynność narządów zmysłów w stopniu ograniczającym sprawność psychofizyczną.

Wpływ leków na słuch i narząd równowagi. Szczególnie silne właściwości ototoksyczne mają antybiotyki z grupy aminoglikozydów, poza tym wiomycyna i polimiksyny oraz chinina, chinidyna, fenylobutazon, salicylany i in. Również silnie działające leki moczopędne, np. kwas eta- krynowy, mogą powodować nagłą utratę słuchu. Antybiotyki aminogli- kozydowe, zwłaszcza zastosowane z innymi lekami ototoksycznymi, mogą wywoływać zaburzenia równowagi, podobnie zresztą, jak inhibitory anhydrazy węglowej (acetazolamid) stosowane niekiedy jako leki prze- ciwpadaczkowe.

Read the rest of this entry »

Nauka o wpĹ‚ywie stanĂłw chorobowych na dziaĹ‚anie lekĂłw nazywa siÄ™ patofarmakologiÄ…. PowstaĹ‚a ona wzglÄ™dnie niedawno, choć le- karze-praktycy wielokrotnie stwierdzali, ĹĽe różne leki inaczej dziaĹ‚ajÄ… na czĹ‚owieka chorego, a inaczej na zdrowego. Leki przeciwgorÄ…czkowe zmniejszajÄ… np. temperaturÄ™ ciaĹ‚a tylko u gorÄ…czkujÄ…cych, nie zmieniajÄ… jej natomiast u czĹ‚owieka z prawidĹ‚owÄ… temperaturÄ… ciaĹ‚a. W gorÄ…czce glikozydy nasercowe nie dziaĹ‚ajÄ… inotropowo dodatnio, a epinefryna dziaĹ‚a paradoksalnie hipotensyjnie. Epinefryna moĹĽe rĂłwnieĹĽ zwężać miaĹĽdĹĽycowo zmienione naczynia wieĹ„cowe. Lobelina, dwutlenek wÄ™gla i kofeina dziaĹ‚ajÄ… podbudzajÄ…co na oĹ›rodek oddechowy gĹ‚Ăłwnie w stanach jego zahamowania. Kofeina dziaĹ‚a w chorobie popromiennej paradoksalnie nasennie, zamiast pobudzajÄ…co. DziaĹ‚anie bromu zmienia siÄ™ w stanach neurotycznych. Roztwory kokainy i prokainy nie dziaĹ‚ajÄ… znieczulajÄ…co miejscowo w tkankach zmienionych zapalnie – kokaina nie kurczy rĂłwnieĹĽ wĂłwczas naczyĹ„ krwionoĹ›nych. Salicylany w wiÄ™kszym stopniu gromadzÄ… siÄ™ w tkankach zmienionych gośćcowo i wywierajÄ… silniejsze dziaĹ‚anie.

Read the rest of this entry »

Reakcje uczuleniowe na leki mogÄ… siÄ™ objawiać w różnej postaci. Najczęściej spotyka siÄ™ polekowe alergiczne choroby skĂłry w postaci rumienia, wyprysku, pokrzywki, obrzÄ™kĂłw alergicznych. CzÄ™sto wystÄ™puje alergiczne uszkodzenie morfotyczĹ„ych elementĂłw krwi i ukĹ‚adu krwiotwĂłrczego (krwinek czerwonych – niedokrwistość, krwinek biaĹ‚ych granulocytopenia, krwinek pĹ‚ytkowych – trombocytopenia z plamicÄ…). Reakcje uczuleniowe na leki mogÄ… wystÄ™pować rĂłwnieĹĽ w postaci dychawicy oskrzelowej lub alergicznych chorĂłb naczyĹ„ (periarteritis nodosa). NajcięższÄ… formÄ… reakcji uczuleniowej Ĺ„a leki jest wstrzÄ…s.

Read the rest of this entry »

Hemoglobinopatie. Niektóre patologiczne hemoglobiny (np. Hb Zurych, Hb Turyn, Hb H) charakteryzują się względną niestałością. U ludzi z tymi hemoglobinopatiami podanie niektórych sulfonamidów lub pochodnych oksychinoliny (a zatem leków wywołujących hemolizę u mutantów z niedoborem dehydrogenazy G-6-P) powoduje ostro występującą hemolizę krwinek czerwonych.

Biotransformacja hydroksykumaryn. Metabolizm an- tywitamin K z grupy hydroksykumaryn zależy od genetycznie zdeterminowanej aktywności enzymów. Biologiczne okresy półtrwania tych leków (np. dikumarolu) u bliźniąt jednajajowych są identyczne, natomiast u dwujajowych mogą się znacznie różnić. U niektórych ludzi obserwuje się genetycznie uwarunkowaną oporność na hydroksykumaryny, zwłaszcza na warfarynę w wyniku znacznie szybszej jej biotransforma- cji. Dopiero 10-krotnie większe dawki niż przeciętne stosowane leczniczo wywierają efekt farmakologiczny zmniejszenie stężenia pro- trombiny we krwi. Osoby te są natomiast bardziej wrażliwe na działanie witamin K.

Read the rest of this entry »

Wydalanie leków przez płuca jest procesem dyfuzji, która podlega tym samym prawom jak wchłanianie. Tą drogą są wydalane związki lotne o wystarczającej lipofilności, np. środki znieczulające ogólnie, alkohol, olejki eteryczne, kreozot, gwajakol. Szybkość wydalania leków tą drogą zależy m.in. od wielkości przepływu krwi przez płuca oraz stopnia wentylacji płuc.

Read the rest of this entry »