Kategorie

U licznych gatunków zwierząt (np. u szczurów i myszy) wiele leków (m.in. heksobarbital, morfina, petydyna) u samic działa silniej i są dla nich bardziej toksyczne niż dla samców. Jest to spowodowane większą aktywnością enzymów mikrosomalnych w wątrobie samców w wyniku indukcji enzymatycznej pod wpływem testosteronu. Różnice te występują jednak tylko w odniesieniu do niektórych leków, niektórych pro-cesów biotraąsformacji i u niektórych gatunków. Nie stwierdzono np. różnic w hydroksylacji aromatycznej aniliny u samic i samców szczurów. U ludzi stwierdza się na ogół większą wrażliwość kobiet na działanie leków, choć brak jest udokumentowanych danych doświadczalnych.

ZaleĹĽność dziaĹ‚ania farmakologicznego od genotypu wystÄ™puje we wszystkich formach ĹĽycia – od prostych komĂłrek (antybiotykooporność wĹ›rĂłd drobnoustrojĂłw) do organizmĂłw wielokomĂłrkowych. Lekarza interesuje jednak najbardziej dziedzicznie uwarunkowana odmienna reaktywność czĹ‚owieka na lek. DziaĹ‚ farmakologii zajmujÄ…cy siÄ™ badaniem wpĹ‚ywu czynnikĂłw dziedzicznych na dziaĹ‚anie lekĂłw nazywamy f a r – makogenetykÄ….

OkreĹ›lenie farmakogenetyka zostaĹ‚o wprowadzone przez amerykaĹ„skiego genetyka Motulsky’ego w 1957 r. Stwierdzono mianowicie, ĹĽe niektĂłre niepoĹĽÄ…dane reakcje na leki, np. wystÄ™pujÄ…ca po prymachinie hemoliza lub przedĹ‚uĹĽajÄ…ce siÄ™ u niektĂłrych ludzi bezdechy po sukcyny- locholinie, sÄ… reakcjami uwarunkowanymi genetycznie.

Leave a Reply