Kategorie

Szczególną pozycję wśród leków o działaniu rakotwórczym zajmują środki alkilujące. Jest to niejednorodna pod względem chemicznym grupa, mająca zdolność przekazywania grup alkilowych niektórym czynnym ugrupowaniom chemicznym komórki. Należą do nich m.in. chloro- alkilosiarczlci, chloroalkiloaminy, etylenoiminy, epoksydy, laktony, me- tanoloaminy, alkilonitrozoaminy.

Odrębną grupę stanowią nitrozoaminy. Ulegają one przekształceniu w związki alkilujące dopiero w obrębie komórki. Mogą one powstawać w organizmie z amin w wyniku reakcji z azotynami. U szczurów, którym podawano z pokarmem azotyny i metylobenzylaminę, powstawały nowotwory przełyku takie same jak pod wpływem odpowiedniej nitrozoaminy. Prawdopodobnie to samo dotyczy ludzi.

Leave a Reply