Kategorie

Najbardziej jednak charakterystyczną właściwością organizmu noworodka (tab. 1.13) jest omówiona już uprzednio niedojrzałość jego układów enzymatycznych, zwłaszcza enzymów mikrosomalnych metabolizujących leki. W wyniku tego wiele leków, zwłaszcza ulegających przemianie w organizmie, działa silniej i dłużej, są one również bardziej toksyczne. Podanie, noworodkom chloramfenikolu wobec niewykształcenia się glukuronylotransferazy i niezdolności sprzęgania tego antybiotyku z kwasem glukuronowym prowadzi do ciężkiego zatrucia (gray syndrom

– zespół szary) objawiajÄ…cego siÄ™ szaroĹ›ciÄ… powĹ‚ok, wiotkimi poraĹĽeniami, hipotermiÄ… i prowadzÄ…cego czÄ™sto do zgonu. RĂłwnieĹĽ wszystkie inne leki wydalane w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym, jak steroidy, salicylany, sulfonamidy, morfina, wodzian chloralu, pochodne witaminy K, sÄ… u noworodkĂłw wolniej metabolizowane, a zatem ich stężenie we krwi po podaniu dawek odpowiednich do ich masy jest wiÄ™ksze, a biologiczne okresy półtrwania dĹ‚uĹĽsze. W zwiÄ…zku z tym leki te dziaĹ‚ajÄ… silniej i sÄ… bardziej toksyczne. Noworodki niektĂłrych ssakĂłw rĂłwnieĹĽ nie sÄ… zdolne do metabolizowania m.in. heksobarbitalu, amino- fenazonu, amfetaminy lub chloropromazyny. Krwinki czerwone maĹ‚ych dzieci duĹĽo Ĺ‚atwiej ulegajÄ… hemolizie pod wpĹ‚ywem niektĂłrych lekĂłw, np. sulfonamidĂłw, fenacetyny, azotynĂłw, rezorcyny.

NaleĹĽy ogĂłlnie pamiÄ™tać, Ĺşe noworodek duĹĽo mniej sprawnie ,,odtruwa” leki — Ĺ‚atwiej zatem dochodzi do objawĂłw zatrucia. Przyczynia siÄ™ do tego rĂłwnieĹĽ niedostateczna czynność wydalnicza nerek i upoĹ›ledzone wydalanie lekĂłw z moczem. Intensywność metabolizmu u dzieci starszych jest na ogół wiÄ™ksza niĹĽ u dorosĹ‚ych. Z tego powodu Ĺ›redni biologiczny okres półtrwania teofiliny jest u dzieci w wieku 3–17 lat o ok. 30°/o krĂłtszy niĹĽ u dorosĹ‚ych.

Leave a Reply