Kategorie

Na stan czynnoĹ›ciowy organizmu wpĹ‚ywa rĂłwnieĹĽ wiele innych, nie zawsze Ĺ›ciĹ›le okreĹ›lonych czynnikĂłw skĹ‚adajÄ…cych siÄ™ na warunki atmosferyczne – poza omĂłwionÄ… juĹĽ temperaturÄ…. Nauka zajmujÄ…ca siÄ™ wpĹ‚ywem czynnikĂłw meteorologicznych na stan czynnoĹ›ciowy organizmu nazywa siÄ™ biometeorologiÄ…. NiektĂłrzy ludzie sÄ… na wpĹ‚ywy pogody szczegĂłlnie wraĹĽliwi – sÄ… to tzw. meteoropaci. Wiadomo, ĹĽe w okresie narastania niĹĽu barometrycznego lub podczas jego trwania dochodzi do wyraĹşnych zaburzeĹ„ nerwicowych organizmu – pobudliwoĹ›ci, draĹĽli- woĹ›ci, a rĂłwnoczeĹ›nie stanu przygnÄ™bienia i depresji. W czasie nadchodzÄ…cego niĹĽu, zwĹ‚aszcza podczas wiejÄ…cych charakterystycznych tzw. niĹĽowych wiatrĂłw (halny w Tatrach, mistral we Francji, fen w Szwajcarii), jest np. wyraĹşnie wiÄ™ksza czÄ™stość samobĂłjstw, częściej dochodzi rĂłwnieĹĽ do pogĹ‚Ä™bienia siÄ™ istniejÄ…cych zaburzeĹ„ ukrwienia mięśnia sercowego, az do powstania zawaĹ‚Ăłw serca. Łatwo wiÄ™c zrozumieć, ĹĽe dziaĹ‚anie lekĂłw moĹĽe siÄ™ zmieniać w zaleĹĽnoĹ›ci od pogody, chociaĹĽ nasza wiedza na ten temat jest fragmentaryczna i bardzo niepeĹ‚na.

W skutecznoĹ›ci leczenia bardzo waĹĽnÄ… rolÄ™ odgrywa czynnik psychoterapeutyczny. Leczy najczęściej nie sam lek, lecz lek + sĹ‚owo, a czasem wĹ‚aĹ›ciwie – sĹ‚owo + lek. W „rÄ™kach” niektĂłrych lekarzy placebo dziaĹ‚a skuteczniej niĹĽ lek. Ten sam lek zaordynowany przez różnych lekarzy moĹĽe być różnie skuteczny, zaleĹĽnie od Ĺ‚adunku zaufania do lekarza i nasilenia wzbudzonej wiary w jego skuteczność. Powszechnie jest znany fakt, ĹĽe chory, ktĂłry ma peĹ‚ne zaufanie do swego lekarza lepiej reaguje na zapisywane przez niego leki. RĂłwnieĹĽ leczenie chorych pielÄ™gnowanych ze szczegĂłlnÄ… troskliwoĹ›ciÄ… przez personel lub rodzinÄ™ jest bardziej skuteczne. RolÄ™ czynnika psychicznego moĹĽna wykazać rĂłwnieĹĽ u zwierzÄ…t. WĹ›rĂłd tych zwierzÄ…t, ktĂłre byĹ‚y pielÄ™gnowane ze szczegĂłlnÄ… Ĺ‚agodnoĹ›ciÄ… i czuĹ‚oĹ›ciÄ…, te same toksyczne dawki lekĂłw wywoĹ‚ywaĹ‚y znacznie mniej nasilone objawy choroby niĹĽ u zwierzÄ…t traktowanych oschle.

Znaczenie komponentu psychicznego w dziaĹ‚aniu lekĂłw moĹĽna wykazać za pomocÄ… tzw. placebo, czyli leku pozornego. Okazuje siÄ™, ĹĽe podanie zamiast tabletki kofeiny identycznie wyglÄ…dajÄ…cej tabletki obojÄ™tnego Ĺ›rodka, np. talku, moĹĽe u chorego odnoszÄ…cego siÄ™ z zaufaniem do lekarza wywoĹ‚ać takie same lub prawie takie same efekty iak podana temu choremu uprzednio kofeina. Niekorzystny wpĹ‚yw na dziaĹ‚anie lekĂłw ma izolacja – znacznie gorsze wyniki leczenia uzyskuje siÄ™ przy leczeniu tymi samymi lekami rozbitkĂłw na samotnych wyspach, w Ĺ‚odziach ratunkowych itp.

Leave a Reply