Kategorie

Wymienione powyżej fakty są z pewnością jedynie częścią genetycznych uwarunkowań reakcji na leki, które dotychczas poznano. Fakt, że działanie leków może być zdeterminowane dziedzicznie powinien być ostrzeżeniem dla lekarza, który zawsze musi liczyć się z nieoczekiwa- nymi i niezwykłymi reakcjami na określone leki. Nie może go uspokajać przeświadczenie, że zna działanie danego leku dopóty, dopóki nie pozna reaktywności danego chorego, reaktywności, która nawiasem mówiąc, może się także zmieniać w czasie.

Leave a Reply