Kategorie

Wyższe ośrodki układu autonomicznego znajdują się w podwzgórzu, niższe w śródmózgowiu i rogach bocznych rdzenia kręgowego. Rogi boczne rdzenia kręgowego łączą się z tkankami obwodowymi za pośrednictwem nerwów. Zwoje dzielą nerwy układu autonomicznego na część przedzwojową i pozazwojową. Wyjątek stanowi autonomiczne unerwienie rdzenia nadnerczy (ryc. 2.1.).

Zwój jest pewnego rodzaju transformatorem zamieniającym za pośrednictwem przekaźnika chemicznego potencjał czynnościowy neuronu ośrodkowego na potencjał czynnościowy neuronu obwodowego, który jest bardziej odpowiedni dla pobudzenia efektora. Zakończenia neuronu obwodowego stykające się bezpośrednio z mięśniem lub gruczołem, tj. efektorem, przekazują mu sygnał również za pośrednictwem substancji chemicznych. W tym przypadku przekaźnik chemiczny umożliwia zamia-

Bezpośredni dowód istnienia przekaźnictwa chemicznego w zwojach autonomicznych uzyskano drażniąc prądem elektrycznym włókno przedzwojowe, dochodzące do zwoju współczulnego, i stwierdzając obecność acetylocholiny w płynie perfundującym zwój. Następnie wykazano, że acetylocholina wstrzykniętą do naczyń oplatających zwój pobudza bioelektryczną czynność komórki zwojowej włókna pozazwojowego analogicznie do elektrycznego drażnienia włókna przedzwojowego. Podobnie udowodniono istnienie przekaźnictwa chemicznego w innych synapsach układu autonomicznego.

Leave a Reply